Published on 5/10/2022

CONTACT FORM PRIVACY NOTICE (“Privacy Notice”)

In accordance with the Law No. 6698 on the Protection of Personal Data (“Law No. 6698”), your personal data is processed by OUNTERNET MARKETING YAZILIM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ (“Company” or “Ounternet”) as the data controller within the scope described below. 

 1. What is the Method and Legal Reason for the Personal Data Collection?

Ounternet collects your identity information, contact information, and message (“personal data”) if you fill out the Contact Form. Ounternet collects and processes your personal data based on the legal grounds of “being made public by the person concerned”, “establishment, use, and protection of rights” and “performance of our Company’s legal obligations”.

 

 1. For What Purpose Is the Personal Data Processed?

Your personal data will be processed for the purposes of receiving your message, understanding and meeting your requests, returning to you if necessary, executing emergency management processes, and conducting communication activities.

 1. To Whom and For What Purpose the Personal Data Can Be Transferred?

Your personal data can be transferred to our contractors within the scope of design, publication, and software processes; to the relevant business partners if your request requires so; to legally authorized public institutions and private individuals if necessary and requested within the framework of the personal data processing conditions specified in Article 8 of the Law No. 6698. 

 1. What are the Rights of the Data Subject?

Within the scope of Law No. 6698, data subjects have the right to 

 • To learn whether personal data is processed, to request information if personal data has been processed, to learn the purpose of personal data processing and whether the personal data is used in accordance with the purpose, to know the third parties in the country or abroad to whom personal data is transferred,
 • To request correction of personal data in case of incomplete or incorrect processing and to request notification of the correction made to the third parties to whom the personal data has been transferred,
 • To request deletion or destruction of personal data, in the event that the reasons requiring personal data processing are eliminated, although it has been processed in accordance with the provisions of the Law No. 6698 and other relevant laws, and  to request the notification of the destruction made to the third parties to whom the personal data has been transferred,
 • To object to the emergence of a result against the person due to analysis of the processed data exclusively through automated systems, and to demand compensation for the damage occurring due to the unlawful processing of personal data.


You can submit your data subject requests regarding your rights listed above to Ounternet by sending an e-mail to [email protected]; depending on the nature of your request, your applications will be finalized as soon as possible and within 30 days at the latest.

İLETİŞİM FORMU KVK AYDINLATMA METNİ (“Aydınlatma Metni”)

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun“) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak OUNTERNET MARKETING YAZILIM VE PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ (“Şirket” veya “Ounternet“) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenmektedir. 

 • Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi Nedir?

Şirketimiz, işbu İletişim Formu’nu doldurmanız halinde kimlik bilgilerini, iletişim bilgilerinizi ve mesajınızı (“kişisel verileriniz”) toplamaktadır. Şirketimiz kişisel verilerinizi, “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “hakların tesisi, kullanılması ve korunması” ve “Şirketimizin hukuki yükümlüklerinin ifası” hukuki sebeplerine dayalı olarak toplamakta ve işlemektedir.  


 • Kişisel Verileriniz Hangi Amaçla İşlenmektedir?

Kişisel verileriniz, mesajınızın alınması, talep ve isteklerinizin anlaşılması, karşılanması ve gerekmesi halinde tarafınıza talebinizle ilgili dönüş yapılması amacıyla işlenecektir. 

 • Kişisel Veriler Kimlere Hangi Amaçla Aktarılabilir?

Kişisel verileriniz, yayın ve yazılım süreçleri kapsamında tedarikçilerimize; talebinizin gerektirmesi halinde iş ortaklarımıza; gerekmesi ve talep edilmesi halinde kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir. 

 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları Nelerdir?

6698 sayılı Kanun kapsamında kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.


Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, [email protected] e-posta adresi aracılığıyla tarafımıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır.